Kişisel Verilerin Korunması

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi (“Anadolu Yatırım” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 10. maddesi çerçevesinde "Veri Sorumlusu" sıfatıyla ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde sizleri aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

Bu Aydınlatma Metni ile sizleri Şirketimizce işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, verilerinizi işleme ve aktarma amaçlarımız ve 6698 sayılı Kanun nezdinde hukuka uygunluk sebeplerimiz, verilerinizin toplanma yöntemleri, verilerinizin korunması için alınan tedbirler ile kişisel verilerinizin saklanma süresi hakkında bilgilendirmekteyiz.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Sunulan ürün, hizmet ya da faaliyete göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Şirketimizin, hizmetlerini en iyi şekilde sunabilmesi için, aşağıda yer alan genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir;

• Kimlik Verileriniz (Özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri, dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir. Kimlik fotokopinizin alınmasının hukuken zorunlu olduğu süreçlerde, Şirketimiz tarafından sistemlerimize, özel nitelikli veri olarak sayılan kan grubu, din hanesi bilgisi ve kimlikte yer alan fotoğrafınız dolayısıyla kılık kıyafet bilgisi hakkında ilave bir işleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir. Kimlik belgesi görüntüsü sistemde yer almakta, Kimlik fotokopisinde yazmakta olan özel nitelikli verilerinizin sistemlerimizde karartılması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.)

• İletişim Verileriniz

• Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz

• Lokasyon Veriniz

• Anadolu Yatırımdaki Finansal İşlemlere İlişkin Verileriniz

• Finansal Ürünlere, Finansal Durumunuza ve Mal Varlığınıza İlişkin Verileriniz

• Dijital Ortam Kullanım Verileriniz

• Risk Yönetimine ve Finansal Güvenliğe İlişkin Verileriniz

• Şirket Yerleşkelerinin Güvenliğine İlişkin Verileriniz

• İşlem Güvenliği ve Şirketin Siber Güvenliğine İlişkin Verileriniz

• Talep/Şikâyet Verileriniz

• Hukuki İşlem Verileriniz

• Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız

• İmza veriniz

• Sağlık verileriniz

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

2. Maddede sayılan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki gerekçeler ve amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın 4. maddesinde düzenlenen ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Anadolu Yatırım’ın veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda ve ilgili mevzuatta, idari otorite kararlarında açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,

Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

Hizmet kanallarını ve müşteri varlıklarını hedef alan finansal dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı ile ilgili suç girişimlerinin ve dolandırıcılığa konu olan işlemlerin Şirketimiz tarafından takip edilmesi, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımı yapılması,

5651 Sayılı Kanun gereğince Şirketimiz internet ağı erişim kayıtlarının tutulması,

Şirketimizin operasyonel risk süreçlerinin ve finansal risk süreçlerinin yerine getirilmesi,

Sunulan ürün veya hizmetlerle ilgili risk yönetimi süreçlerinin yerine getirilmesi,

Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi,

Re’sen veya şikayet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma/etik faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veya icrası,

Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması veya yönetilmesi,

Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya icrası,

Şirket sistem ve operasyonlarının güvenliğinin temini,

Şirket yerleşkeleri ve tesislerinin güvenliğinin temini amaçlarıyla

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi,

Müşteri ilişkileri yönetiminin sağlanması,

Ürün veya hizmetlere erişim veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların veya bilgilerin müşteriye sağlanması süreçlerinin planlanması ve icrası,

Ürün veya hizmetlerin başvuru süreçlerinin oluşturulması ve takibi,

Ürün veya hizmetlerin tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması ve takibi,

Ürün veya hizmetlerin kullandırma süreçlerinin oluşturulması ve takibi,

Destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi

Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,

Satın alma süreçlerinin planlanması ve icrası,

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

Şirketin grup şirketleri/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması ve yürütülmesi,

Mevzuatın izin verdiği ölçüde, grup şirketleri tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin satış faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla Anadolu Yatırımın Veri Sorumlusu sıfatıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Şirket tesislerinin ve demirbaşlarının güvenliğinin sağlanması,

Ziyaretçi giriş çıkış takibine yönelik kayıtlarının oluşturulması,

Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,

Sponsorluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

İş faaliyetlerinin planlanması ve etkinlik/verimlilik analizlerinin gerçekleştirilmesi,

Ürün ve hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi için planlama, profilleme, segmentasyon yapılması,

Şirket içi raporlama ve analizlerin hazırlanması ile satış performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması,

Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

Operasyon veya verimlilik süreçlerinin icrası,

Şirketin hedefleri doğrultusunda projelerin gerçekleştirilmesi,

İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,

Bütçe çalışmalarının yapılması veya icrası,

Grup Şirketleri ile olan ilişkilerin yönetimi ve denetimi,

Acil durum süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Müşteri talep ve/veya müşteri şikayetlerinin sonuçlandırılması/takibi,

Hukuki süreçlerin takibi amaçlarıyla

Açık rızanızın varlığı halinde ise;

Yatırım veya sigorta ürün veya hizmetlerine ilişkin pazarlama süreçlerinin icrası,

Şirketimizce sunulan ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması veya icrası,

Şirketin grup şirketleri/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,

Şirketin grup şirketleri /işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşların ürün ve hizmetlerinin pazarlama aktivitelerin planlanması ve icrası,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,

Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,

Engel durumuna ilişkin veriler, engelli müşterilerimize karşı resmi hizmet yükümlülüklerimizin ifası,

Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması,

Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin icrası,

Dijital veya diğer mecralarda pazarlama ve tanıtım/reklam aktivitelerinin tasarlanması veya icrası,

Kampanya veya promosyon çalışmalarının icrası amaçlarıyla

işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın bulunması veya Şirketimizin tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenmektedir.


4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Gerekçeleri

6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddeleri kapsamında, Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen hukuka uygunluk nedenlerinden birinin bulunması halinde işlenmektedir:

• Açık rızanızın bulunması,

• Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması

Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın bulunması veya Şirketimizin tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla;

Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına bağımsız denetçilerle, Anadolubank A.Ş., Takasbak, Merkezi Kayıt Kuruluşu,SPK, BİST, BDDK ve grup şirketleriyle, avukatlar da dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, arşiv şirketleri, kurye şirketleri, anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinden en az birinin bulunması halinde paylaşıyoruz:

• Açık rızanızın bulunması,

• Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması

Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verilerinizi, ancak açık rızanızın bulunması veya Şirketimizin tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde paylaşıyoruz.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı açık rızanızın bulunması koşuluna bağlıdır. Ancak, yukarıda sayılan veri işleme hukuki gerekçelerinden en az birinin sağlanması, veri aktarımı yapılacak tarafın ve Şirketimizin mevzuatta belirtilen tedbirleri alması ve aktarımın Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından onaylanması halinde sadece ilgili hukuki gerekçe ile sınırlı olmak şartıyla verilerinizi yurt dışına aktarmaktayız.

6. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleriyle toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, elektronik ya da fiziki ortamlarda sözlü veya yazılı olarak veya şahsen genel müdürlük ya da şubelerimize gelmeniz halinde, çağrı merkezi, internet kanalları, e-posta, bizzat şube ve genel müdürlüklerimize gelmeniz halinde müşteri görüşmeleri vasıtasıyla; iletilen talepler, internet sitemiz üzerinden, kargo şirketler, halka açık kaynaklar (İTO, Ticaret Sicili vs.) ve temsilcilerinizin ilettiği bilgiler vasıtasıyla, şube ve genel müdürlüklerimizde bulunan kamera kayıt sistemleri vasıtalarıyla toplanabilmektedir.

7. Kişisel Verilerinizi İşleme ve Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızda yürürlükte olan sözleşme devam ettiği süre boyunca işlenmektedir.Bu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin işlenmesine imkân veren veya zorunlu tutan mevzuat hükmü ya da veri işleme hukuki gerekçelerinden herhangi birinin bulunması halinde işlemeye veya saklamaya devam edilir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

8. Kişisel Verilerinizi Korumak İçin Alınan Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerinizin ilgili Kanuna uygun olarak işlenmesi, saklanması, aktarılması ve gizliliğinin sağlanması amacıyla mümkün olan en yüksek seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

9. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı;

Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Şubelerimize başvurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Kurumumuz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Şirketimiz tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.


Veri Sahibi Başvuru Formu'na ulaşmak için tıklayınız.