Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.  29-30 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. 29-30 Mayıs 2024 tarihlerinde 22,98 TL sabit fiyattan borsada satış yöntemi ile halka arz ediliyor

Şirket Hakkında

Faaliyet Alanı: Şirket, esas itibarıyla her türlü süt ve süt ürünlerinin imalatı, ambalajlanması, alımı, satımı, topran ve perakende pazarlaması, ithalatı, ihracatı alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket’in ana faaliyet konusu çiğ süt temini, temin edilen sütün işlenerek ürün haline dönüştürülmesi, paketlenmesi, depolanması, taşınması, üretilen ürünlerin çeşitlendirilerek nihai tüketici ile buluşturulması ve yurt içi ve yurt dışında satışının yapılmasıdır. Şirket bünyesinde ana ürün grupları olan kefir ve peynir üretimine devam eden Ezine Tesisi ve Gömeç Tesisi olmak üzere 2 fabrika bulunmaktadır. Ek olarak Ezine Tesisi’nde Ür-Ge merkezi, İstanbul’da Şirket merkezinde ve Ezine Tesisi’nde 2 adet lojistik merkezi bulunmaktadır. Şirket süt ve süt ürünleri sektöründe aktif olup, kefir, kefirli yoğurt, peynir grubu, Cheesecolata ve krema gibi ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmaktadır.

Özet Finansal Bilgiler: Şirketin net satış geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre %19,8 artış ile 1,9mlr TL’ye yükselmiştir. 2023’te bir önceki yıla göre gerçekleşen hasılat artışı, ürün satış hacmi artışı ile fiyat artışlarından kaynaklanmaktadır. Şirketin brüt karı 2023 yılında 510,0mn TL (2022/12: 422,6mn TL) olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 2023 yılında bir önceki yıla göre hafif artış ile %27,5 oranında gerçekleşmiştir. Şirketin net karı 2022 ve 2023 yıl sonları itibarıyla sırasıyla 4,3mn TL ve 55,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Hisse İşlem Kodu

ALKLC.HE

Talep Toplama Yöntemi

Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

29-30 Mayıs 2024, Saat: 10:30-13:00

Halka Arz Fiyatı

22,98 TL

Çıkarılmış Sermaye

78.115.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 33.885.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

112.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%30,25

Halka Arz Büyüklüğü

778.677.300 TL

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

%65-70: İşletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde,

%10-12: Burhaniye OSB tesisi yatırımlarının finansmanında,

%3-4: Yeni makine alımı, mevcut makinelerin iyileştirme ve modernizasyon finansmanında,

%4-5: mevcut ve yeni ürünlere ilişkin reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına,

%12-15: Finansal borçların kapatılması için kullanılmasına,

*ihtiyaç duyuması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10’a kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.

Fiyat İstikrarı

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün ve toplam kaynak brüt halka arz gelirinin %20’si ile sınırlı olacaktır. Brüt halka arz gelirinin %20’sine tekabül eden 6.777.000 adet paya karşılık olan ve halka arz fiyatından hesaplandığında 155.735.460 TL tutarındaki fonun kullanılması planlanmaktadır.

Taahhütler

İhraççı ; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı da dahil olmak üzere) satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışında yer alan menkul kıymetlere ilişkin herhangi bir düzenleyici kurum, borsa ve kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur.

Şirket ilki 2023 finansal yılına ilişkin net dağıtılabilir kara ilişkin olmak üzere, Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasını takip eden 5 yıl boyunca gerçekleşecek Şirket genel kurul toplantılarında, Şirket’in tabi olduğu Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere göre net dağıtılabilir dönem karının asgari %20’sinin nakit olarak dağıtılmasına karar vermiştir.

Ortaklar ; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca şirket paylarını, halka arz fiyatından bağımsız olarak, dolaşımdaki pay mikatarının artmasına yol açacak şekilde Borsa İstanbul’da ve/veya Borsa İstanbul dışına satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı, ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin herhangi bir düzenleyici kurum, borsa ve kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair açıklama yapılmayacağına ( payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde Halka Arz Edilen Paylar’dan edinilebilecek paylar hariçtir.) başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağına veya Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edilmeyeceğine yönelik taahhütte bulunmuştur.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

25.05.2024: https://altinkilic.com/wp-content/uploads/2024/05/ALTINKILIC-ONAYLI-IZAHNAME.pdf